ساختار و ارکان

اعضای شورای سیاست گذاری دائمی

 • دکترمحمدمهدی آخوندی
 • دکتر حمیدرضا خرم خورشید
 • دکتر وطن پور
 • دکتر آخوندزاده
 • دکتر لادن گیاهی

اعضای شورای سیاست گذاری سومین دوره

 • دکتر ناصری پور
 • دکتر آقاخانی
 • دکتر هدایت حسینی
 • دکتر کمالی

نمایندگان علمی دانشگاههای همکار

 • دکتر پورنیک : دانشگاه علوم پزشکی ایران (کارگروه فناوری اطلاعات)
 • دکتر جعفرپیشه: دانشگاه بهزیستی و توانبخشی ( کارگروه تجهیزات توانبخشی)
 • دکتر فرهودی: انستیتو تحقیقات تغذیه( کارگروه صنایع غذایی)

اعضای دبیرخانه اجرایی مرکزی

 • فریبا مرادی زاده
 • مهندس افسری

نمایندگان اجرایی دانشگاههای همکار

 • خانم زواره (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • خانم دکتر محمدی(دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • خانم حیدری(انستیتو تحقیقات تغذیه)
 • خانم علیمحمدی (دانشگاه بهزیستی و توانبخشی)
 • آقای غلامی(دانشگاه بهزیستی و توانبخشی)