1. هزینه ثبت نام شامل شرکت در برنامه های پانل ، کارگاه ها ، منتورینگ ، جشنواره و جلسات مذاکره است .

  2. آخرین فرصت برای ثبت نام گروهی برای شرکت در برنامه منتورینگ ، جشنواره و جلسات مذاکره ۹۷/۳/۳۰ میباشد .