کارگاه ها

با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ها، افراد علاقه مند به شرکت در کارگاه ها لطفا هرچه زودتر در قسمت ثبت نام اعلام حضور فرمایند.
موضوعات کارگاه ها متعاقبا میگردد.
عنوان کارگاه تاریخ ساعت