کریدورهای مذاکره

در این برنامه امکان ارتباط و مذاکره بین فناوران و سرمایه گذاران سازمان های بازارسازی و فن بازارها، تبادل گران فناوری، مراکز رشد و پارک ها در جهت مشارکت، همکاری مشترک و هم افزایی صورت می پذیرد.بدیهی است برنامه ریزی برای کوریدور مذاکرات برا ی تیم هایی قابل اجرا می باشد که فایل ایده و محصول خود را در زمان های مقرر که متعاقبا اعلام میگردد برای دبیرخانه ارسال کنند.