فراخوان نمایشگاه جانبی

در بحث نمایشگاهی صندوق ها و سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های مشاوره و مدیریت، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، فن بازارها و نهادهای بازارساز حضور دارند.
هدف از نمایشگاه جانبی شبکه سازی و ارتباط بین اعضای اکو سیستم کارآفرینی است که این امر باعث هم افزایی این مجموعه ها با یکدیگر خواهد گردید.