برنامه اینوتک

دکتر لادن گیاهی دبیر علمی سومین رویداد ملی اینوتک سلامت: نتیجه محور بودن پانل ها دغدغه جدی برگزار کنندگان رویداد ملی اینوتک سلامت است. تنظیم جلسات هماهنگی موضوع پنل ها توسط کارگروه های علمی در دستور کار جدی برگزارکنندگان رویداد قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ها به نحوی بوده است که در چند ماه گذشته بیش از ۲۰ جلسه متعدد با صاحب نظران محور های پانل ها برگزار شد. و پس انتخاب مسوولین پانل ها اعضا اصلی پانل ها کاندید شدند. همچنین حداقل در ۲ جلسه پیش از رویداد درباره چگونگی اداره پانل و پیگیری نتیجه حاصل از برگزاری پانل گفتگو و تصیم گیری می شود.
دکتر گیاهی افزود: می توان گفت رویداد اینوتک سلامت با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی عملا آغاز شده است و مرحله شناسایی ارکان این اکوسیستم و ارتباط گیری با آنها با جدیت و امید در حال پیگیری است.