عناوین کارگاههای محور توانبخشی

 • فرآیند دریافت مجوز تولید از اداره تجهیزات پزشکی، تجربه ها

 • استانداردها و گایدلاین های خدمات توانبخشی

 • تدوین برنامه صادرات

 • فرآیند اخذ پذیرش در مرکز رشد و حمایت ها

 • توسعه و ترجمان دانش در علوم بهزیستی و رفاه اجتماعی

 • تدوین استانداردهای محصول توانبخشی

 • فرآیند دانش بنیانی شرکت، فرصت ها و تجارب

 • ثبت اختراع

 • کارت بازرگانی

 • اصول طراحی مهندسی محصولات توانبخشی

 • شیوه های نوین در تحقیقات توانبخشی