کارگاه فناوری اطلاعات

  • طراحی سلامت همراه

  • اینترنت اشیا در سلامت

  • ثبت اختراع ومالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات سلامت

  • ترجمان دانش در حوزه فناوری اطلاعات سلامت