عناوین کارگاههای محور امنیت غذا و سلامت تغذیه

  • ارزیابی حسی و بکارگیری آن طبق معیارهای جهانی در طراحی محصول

  • نوآوری و توسعه محصول جدید در صنایع غذایی

  • غذا و DNA

  • محصولات تراریخته

  • فرصت ها و تهدیدهای شرکت های دانش بنیان در صنعت غذا

  • تجربه های موفق فروش و صادرات در صنایع غذایی

  • استانداردها و مجوزها در حوزه مواد غذایی