حوزه سلامت فناوری اطلاعات

 • سیستم های اطلاعات پزشکی وسلامت

 • مدیریت وتحلیل کلان داده های پزشکی

 • اینترنت اشیا در سلامت

 • پردازش تصویر وسیگنال های پزشکی

 • شبکه های اجتماعی در سلامت

 • دورا پزشکی وسلامت همراه

 • واقعیت مجازی وواقعیت افزوده در پزشکی

 • هوش مصنوعی وسیستم های تصمیم یار بالینی

پانل های حوزه فناوری اطلاعات سلامت

الف:سیستم های اطلاعات پزشکی و سلامت

 • پرونده الکترونیک سلامت
 • سیستم ثبت دستورات پزشکی
 • پرونده سلامت شخصی

ب:مدیریت وتحلیل کلان داده های پزشکی

 • خانه هوشمند سلامت
 • فناوریهای (حسگرها) پوشیدنی و کاشتنی
 • اینترنت اشیا در سلامت

ج:دورا پزشکی وسلامت همراه

 • پایش از راه دور ودر منزل
 • سامانه های خود مراقبتی

د: هوش مصنوعی و سیستم های تصمیم یار بالینی