عناوین پانل های عمومی

  • انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت : درسهایی از تجربیات موفق و ناموفق

  • انتقال تکنولوژی از خارج به داخل: راههای ممکن و ناممکن در حوزه سلامت

  • مدیریت مالکیت فکری در همکاریهای فناورانه دانشگاه و صنعت