پانل های تخصصی حوزه امنیت غذا و سلامت تغذیه

  • فرصت های کارآفرینی و نیازمندیهای فناورانه در صنایع تخمیری

  • نیازمندیهای فناورانه در تولید نان سالم

  • نیازمندیهای فناورانه در افزایش ماندگاری و کاهش پسماند از تولید تا توزیع